Benoeming van een accountant op de aandeelhoudersvergadering

Ondernemen
3 Min Read

De benoeming van een accountant is een belangrijke taak voor de aandeelhoudersvergadering. De accountant is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening van de onderneming. Een goede accountant is dus van essentieel belang voor de transparantie en betrouwbaarheid van de financiële informatie van de onderneming.

In Nederland is de benoeming van een accountant geregeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 393. Dit artikel bepaalt dat de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) de accountant benoemt. Daarnaast zijn er aanvullende Europese regels voor de benoeming van OOB-accountants.

De AVA kan bij de benoeming van een accountant rekening houden met een aantal zaken:

  • Een geschikte accountant benoemen: De accountant moet over de vereiste kennis en ervaring beschikken om de jaarrekening van de onderneming te controleren.
  • De accountant beoordelen op onafhankelijkheid: De accountant moet onafhankelijk zijn van de onderneming. Dit betekent dat de accountant geen financiële of andere banden mag hebben met de onderneming die de onafhankelijkheid van de accountant in gevaar kunnen brengen.
  • De accountant beoordelen op kwaliteit: De AVA moet de kwaliteit van de werkzaamheden van de accountant beoordelen. Dit kan door bijvoorbeeld een referentieonderzoek te laten uitvoeren.

De AVA kan de benoeming van een accountant ook aan een ander orgaan van de vennootschap overdragen. Dit kan bijvoorbeeld aan de raad van commissarissen. De AVA kan ook tegen de benoeming van een accountant stemmen. Dit kan bijvoorbeeld als de AVA vindt dat de accountant niet geschikt is of als de AVA niet tevreden is over de kwaliteit van de werkzaamheden van de accountant. Als de AVA de benoeming van de accountant afkeurt, moet de AVA een nieuwe accountant benoemen. Als de AVA geheel geen accountant benoemd, kan de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur als er geen RvC is, zelf overgaan tot de benoeming van een accountant.

Belang van een goede accountant

Een goede accountant is van essentieel belang voor de transparantie en betrouwbaarheid van de financiële informatie van de onderneming. De accountant controleert de jaarrekening van de onderneming en geeft hierover een verklaring af. Deze verklaring geeft aan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het financiële resultaat van de onderneming.

Een goede accountant is ook belangrijk voor de bescherming van de belangen van de aandeelhouders. De accountant signaleert eventuele risico’s voor de onderneming en adviseert de onderneming over hoe deze risico’s kunnen worden beheerst.

Share This Article